Projekt UE

tl_files/kabanospol/images/logotypy_2.png

 

Firma Kabanospol sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie pn. „Inwestycje w OZE w Przedsiębiorstwie Produkcji Handlu i Usług „KABANOSPOL” Spółka z o.o.”.


Cel projektu: Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych

 

Beneficjent: Kabanospol sp. z o.o

Nr umowy o dofinansowanie: RPPK.03.01.00-18-0442/17

Całkowity koszt realizacji projektu: 737 137,91 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 509 404,25 PLN